מוצרי השקעה

שרותי הבנקאות הפרטית של בנק מזרחי שוויץ מעניקים מגוון רחב של שירותי יעוץ פיננסי וביצועים בורסאיים כדלקמן:

בתחום ההשקעות:

  • פיקדונות בנאמנות ברוב המטבעות הקשים בעולם.
  • ביצועי בורסה בכל סוגי ניירות הערך כגון אגרות חוב ומניות, לרבות אופציות ומכשירים פיננסיים דומים.
  • השקעות במדדים וסלי השקעה דומים.
  • קרנות נאמנות.
  • מוצרים מובנים.
  • מתכות.
  • מגוון עסקאות במטבע חוץ, לרבות עסקאות עתידיות, אופציות מטבע ודומיהן.

בתחום האשראי:

  • הבנק מאפשר קבלת הלוואות המגובות על ידי נכסים פיננסיים נזילים בתיקי ההשקעה.
  • מתן ערבויות בנקאיות.
  • מתן משכנתאות לרכישת, שיפוץ או הרחבת נדל"ן בישראל.

שרותי הבנקאות הפרטית כוללים מתן שרותי יעוץ בקשת רחבה של עסקאות בשווקי ההון השונים לרבות בתחום מטבע חוץ.

שירותי הבנקאות הפרטית מוענקים על ידי יועץ השקעות אישי המטפל במגוון שרותי הבנקאות לכל לקוח ולקוח.

ציבור לקוחות הבנק יכול לקבל משכנתא לרכישת נדל"ן בישראל, לרבות את כל השירותים הכרוכים בקבלת המשכנתא.

Are my deposits protected under the deposit insurance esisuisse? Yes, like any bank and any securities firm in Switzerland, United Mizrahi Bank (Switzerland) Ltd. is required to sign the Self-regulation “Agreement between esisuisse and its members”. This means clients’ deposits are protected up to a maximum of CHF 100,000 per client. Medium-term notes held in the name of the bearer at the issuing bank are also considered deposits. Depositor protection in Switzerland is provided by esisuisse, and the depositor protection system is explained in detail at https://www.esisuisse.ch/en